Casco

 

 

Casco & machinerieën
Inboedel

Aanbouw
Molest
Last

 

 

Casco & machinerieën


Een schip in de vaart staat aan alle denkbare risico’s bloot, zoals aanvaring, brand, stranden, zinken, omslaan, machineschade, enzovoort.

 

De waarde van een schip is van dien aard, dat geen enkele ondernemer een totaalverlies of een forse particuliere averij zelf dragen kan. Het is daarom onontbeerlijk om een schip goed te verzekeren, daarbij inbegrepen de schade aan casco, motorinstallaties, scheepsinventaris, elektrische installaties, elektronische en/of nautische apparatuur en aansprakelijkheid voor schade aan derden als gevolg van aanvaring (of daarmee gelijkgesteld).

 

 

Inboedel

 

Praktisch alle binnenvaartondernemers werken én wonen aan boord, al dan niet met het gezin, voor een deel van het jaar óf het hele jaar door. De inboedel doet daardoor niet onder van de gemiddelde inboedel aan de wal.

 

De hierboven genoemde risico’s, alsmede schade als gevolg van storm, blikseminslag, water, storm, rook- en roet, inbraak en diefstal, kunnen ook aanzienlijke schade aan de inboedel veroorzaken, en ook hiervoor geldt, dat de eigenaar deze schade niet zelf kan dragen.
Naast de casco & machinerieën is het dan ook raadzaam om de inboedel goed te verzekeren.

 

 

Aanbouw

 

Schepen, die af- of verbouwd worden, lopen niet minder risico’s dan varende schepen. Gedurende de afbouw is het gevaar van schade door met name zgn. brandgevaarlijke werkzaamheden vele malen groter dan wanneer het schip in de vaart is gebracht. Dikwijls liggen meerdere in afbouw zijnde schepen bij elkaar, wat weer het risico van schade door overslaande brand groter maakt.

 

Tijdens de afbouw bestaat het risico, dat onderdelen tijdens transport of gedurende een periode van opslag, beschadigd raken. Tenslotte kan er tijdens de proefvaart ook nog van alles misgaan.

 

Deze risico’s kunnen worden verzekerd middels een afbouwverzekering, waarbij ook de diverse (onder-)aannemers als verzekerden op de polis (kunnen) worden aangetekend.

 

 

Molest

 

Molest is de verzamelnaam van oorlog- en stakersrisico. Hieronder vallen allerlei geweldsuitingen, zoals (burger)oorlog, binnenlandse onlusten, oproer, opstand, muiterij, gewapend conflict, stakers, relletjes en terrorisme. Schade, als gevolg van deze risico’s, is op praktisch alle verzekeringen expliciet uitgesloten.

 

Alhoewel de meeste landen in Europa de langstdurende aanééngesloten vredesperiode ooit meemaken, is er, sinds de aanslagen op het WTC in New York en de mondiale reacties die daarop volgden, het algehele besef dat er een reële kans is, dat de huidige situatie ook kan veranderen.

 

Schepen komen in havens, o.a. bij raffinaderijen, graanoverslag- en containerbedrijven, waar het zgn. terrorismerisico danig wordt onderkend. Voor zeevarende schepen is het risico van molest evident, omdat deze schepen vaker in de buurt kunnen komen van zogenaamde risicogebieden.

 

Een molestverzekering geeft dekking voor schade aan het schip, als gevolg van deze geweldsrisico’s.

 

 

Last

 

Met de autokraan worden regelmatig auto’s en andere zaken, met name scheepsbenodigdheden, aan- en van boord getakeld.

 

Wanneer het niet mogelijk is om het takelrisico van de auto te verzekeren op de motorrijtuigenverzekering, bijvoorbeeld omdat er slechts sprake is van een WA-dekking, of omdat het een auto met een buitenlands kenteken betreft, kan een lastverzekering (transport/goederen) worden afgesloten.

 

In geval van takelschade aan auto’s van derden kan de eigenaar van het schip aansprakelijk worden gesteld, ongeacht of het takelrisico van de auto van een derde gedekt is onder de autopolis van betrokken derde. Ook hiervoor biedt de lastverzekering dekking.

 

Alle zaken die als aan- en/of toebehoren van het schip aangemerkt kunnen worden, vallen in principe onder de cascodekking van het schip. Wel moet men dan rekening houden met de op het onderdeel van toepassing zijnde eigen risico's cq. (minimum) aftrek nieuw voor oud. Ook hiervoor geldt dan weer dat een separate lastverzekering een oplossing kan bieden.

Vrijdag
20 September 2019