LevenLijfrente
Overlijdensrisico
Uitvaart
Kapitaalverzekering Eigen Woning


Lijfrente

Met een lijfrenteverzekering bouwt u met premies of een koopsom ineens een lijfrentekapitaal op. Dit kan tegenwoordig ook door inleg middels een bancaire lijfrentespaarrekening.

Met het gespaarde lijfrentekapitaal koopt u later periodieke uitkeringen aan ter aanvulling op uw pensioeninkomen. U kunt kiezen voor een uitkering gedurende een bepaalde periode of levenslang. Deze uitkeringen vormen inkomen en hierover wordt net als over de AOW-inkomsten en pensioen-inkomsten inkomstenbelasting geheven.

Als u een aantoonbaar pensioentekort heeft, mag u de premies van uw lijfrenteverzekering of inleg op uw lijfrenterekening aftrekken voor de inkomstenbelasting. Dit kan u een flink belastingvoordeel opleveren.
Overlijdensrisico

De risicoverzekering  is een levensverzekering die alleen een bedrag uitkeert bij overlijden van de verzekerde (degene op wiens leven de verzekering gesloten wordt).

Wanneer is er behoefte aan een kapitaal bij overlijden? Dit kan om diverse redenen zijn, bijvoorbeeld het opvangen van een inkomensachteruitgang bij overlijden van de kostwinner.

De risicoverzekering kent verschillende dekkingsvormen. De meest voorkomende is de tijdelijke risicoverzekering. Hierbij wordt de verzekering voor een bepaald aantal jaren afgesloten en een einddatum vastgelegd. Overlijdt de verzekerde voor de einddatum dan wordt er direct na overlijden een vooraf afgesproken kapitaal uitgekeerd. De verzekering komt door het overlijden ook ten einde of op de afgesproken einddatum.

Daarnaast zijn er diverse andere vormen mogelijk, onder andere de dalende risicoverzekering; hierbij daalt het verzekerde kapitaal meestal met een vast bedrag per jaar. De hoogte van de uitkering bij overlijden is afhankelijk van het tijdstip waarop het overlijden plaatsvindt.

De verzekering kan op één leven gesloten worden, maar er kan ook gekozen worden voor een verzekering met twee verzekerden. Ook kan vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid meeverzekerd worden.

De premies van de verzekering zijn niet in mindering te brengen op de inkomstenbelasting. De uitkering is belastingvrij.

Is de verzekeringnemer/premiebetaler dezelfde persoon als de verzekerde, dan is er door de verkrijger van het kapitaal bij overlijden, de begunstigde, in beginsel successiebelasting verschuldigd. Om dit te voorkomen dient de verzekeringnemer/premiebetaler een ander te zijn dan de verzekerde.

De hoogte van de premie is afhankelijk van de leeftijd van de verzekerde, het geslacht, de hoogte van het verzekerde kapitaal en de duur van de verzekering. Ongeacht de hoogte van het verzekerde bedrag, dient de verzekerde altijd aan te tonen dat hij een goede gezondheid geniet.


Uitvaart

U staat niet dagelijks bij uw overlijden stil, maar uw uitvaart kan voor de nabestaanden een kostbare aangelegenheid zijn. Met een goede uitvaartverzekering zijn de kosten van de uitvaart gedekt, maar neemt u ook de nabestaanden veel zorgen (ook financiële) uit handen. Voor de nabestaanden is het wel vaak prettig dat het geld ervoor niet uit de (eventuele) nalatenschap hoeft te komen.

Een uitvaartverzekering keert bij overlijden een bedrag uit.  Hiermee kunnen de nabestaanden de uitvaart op een eigen manier invullen. Het is  belangrijk om na verloop van tijd nog eens kritisch naar dat verzekerde bedrag te kijken. Uitvaartkosten zijn in de laatste tijd flink gestegen en niet alle uitvaartverzekeringen houden gelijke tred met die stijging.

Hoe eerder u een uitvaartverzekering afsluit, hoe minder premie u kwijt bent of hoe lager de koopsomstorting kan zijn.Kapitaalverzekering Eigen Woning

Een kapitaalverzekering kon tot 1-1-2014  onder bepaalde voorwaarden worden aangemerkt als Kapitaalverzekering Eigen Woning. Deze verzekering dient aan een aantal voorwaarden te voldoen. Voldoet de verzekering aan deze voorwaarden, dan telt de waarde niet mee in Box 3 van de Wet Inkomstenbelasting 2001, maar telt deze mee in Box 1.

De voorwaarden zijn onder andere:

 

  • Op de polis is aangetekend dat de uitkering wordt gebruikt ter aflossing van de eigenwoningschuld.
  • Er wordt minimaal 15 jaar jaarlijks premie voldaan en de hoogste premie is niet meer dan 10 keer de laagste premie.

 

De duur van de verzekering is maximaal 30 jaar.

 

Donderdag
17 Oktober 2019