Transport en logistiekPersonenauto
Bestelauto (grijs kenteken)
Vrachtauto
Goederen/transport
Land-/werkmateriaal
Motorrijtuigenrechtsbijstand
Ongevallen Inzittenen / Schadeverzekering voor Inzittenden
Zakenreis


Personenauto

U kunt uw zakelijke personenauto op 3 manieren verzekeren:

1.  Tegen alle gevaren (compleet casco)
2.  Tegen met name genoemde gevaren (beperkt casco)
3.  Wettelijke aansprakelijkheid (in alle gevallen verplicht)

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht is de laatste module de enige echte wettelijke aansprakelijkheid die van overheidswege wordt opgelegd. Deze rubriek moet u verzekeren. De premie wordt o.a. bepaald door het gewicht van de auto.

Uit de eerste 2 rubrieken is te kiezen. Kiest u voor een complete dekking of een beperkte dekking. De oorspronkelijke cataloguswaarde danwel de dagwaarde van de auto is bepalend voor de premie.

De meeste verzekeraars werken met een terugval op de B/M-ladder als een schade is of wordt uitgekeerd, maar tegen (meestal) een geringe premie kunt u een no-claimbeschermer meeverzekeren. U valt dan terug bij de tweede schuldschade.


Bestelauto (grijs kenteken)

Bestelauto’s kunnen apart worden verzekerd als onderdeel van uw bedrijf. Eigenlijk gebeurt dit vaak op dezelfde wijze als hierboven beschreven. Verzekeraars zijn vaak bereidt voordeliger tarieven te hanteren indien u een wagenpark bij hen aanbiedt. 


Vrachtauto

Werken met vrachtwagens brengt veel risico’s met zich mee. Of het nu gaat om verkeersschade, stilstand na een ongeval, vervoer van gevaarlijke stoffen of bijvoorbeeld de risico’s van laad/loskleppen en kranen op de auto.
Het is belangrijk dat u deze risico’s goed verzekert en zo overzichtelijk mogelijk houdt. Naast het trekkende materieel kunnen uiteraard de getrokken eenheden eveneens worden verzekerd.
Tot slot is het belangrijk dat u zorgt dat schade onderling toegebracht eveneens goed is verzekerd. De sistercarclausule biedt hier een oplossing.


Goederen/transport

Tijdens transport van goederen kunnen deze beschadigd raken of verloren gaan. Een beroepsgoederenvervoerder is op grond van de vervoersovereenkomst in veel gevallen aansprakelijk voor de ontstane schade. De vervoersvoorwaarden beperken echter zijn aansprakelijkheid. Voorwaarden kunnen zijn: bij internationaal transport CMR, bij nationaal transport AVC en voor verhuizers AVVV. De beperking kan inhouden dat de vervoerder in het geheel niet, of maar voor een beperkt bedrag (per kilogram) aansprakelijk is.

Voor een opdrachtgever is het, vanwege de beperkte aansprakelijkheid, dus vaak onzeker of bij schade wel volledige schadeloosstelling volgt. Om meer zekerheid te hebben op een volledige schadevergoeding en niet oneindig te hoeven discussiëren of de vervoerder nu wel of niet aansprakelijk is, kan er een goederentransportverzekering worden afgesloten.

De Goederentransportpolis dekt schade op ‘All Risks’-basis (G13), d.w.z. tegen alle van buiten komende onheilen, of tegen enkele met name genoemde evenementen (G14). Oorlogs- en stakingsrisico zijn aanvullend mee te verzekeren. Door middel van clausules kan de polis verder op de specifieke situatie worden afgestemd. De geboden dekking en premie is afhankelijk van de aard van de goederen, de waarde, de wijze van verpakking, het vervoerstraject, eventuele voertuigbeveiliging etc.

De Goederentransportpolis kan doorlopend voor een heel jaar worden afgesloten, of ieder transport afzonderlijk op een zogenaamde ‘losse post’. Een tussenvorm is een declaratiepolis die vaak bij verhuizers voorkomt. Het hebben van een goederentransportpolis is eveneens bij averij-grosse van harte aan te bevelen. Indien u een dergelijke polis niet heeft, loopt u het risico de kosten die gemoeid zijn bij het redden van schip en lading zelf te moeten betalen. Indien er wel een polis is afgesloten betaalt de verzekeraar. 


Land-/werkmateriaal

Alle voertuigen anders dan hierboven beschreven dienen eveneens verzekerd te worden tegen aansprakelijkheid. Vooral als zij zelfrijdend zijn en op de openbare weg kunnen komen.
De verzekerde aansprakelijkheden van land- en werkmateriaal gaan vaak nog verder dan gewone voertuigen omdat het zogenaamde werkrisico ook is meeverzekerd.
Daarnaast kan het van belang zijn deze machines casco te verzekeren omdat zij vaak grote waardes vertegenwoordigen. Hier kunt u kiezen uit  een beperkte of uitgebreide dekking. 


Motorrijtuigenrechtsbijstand

Indien iemand u schade toebrengt gaat u in eerste instantie naar uw verzekeraar, maar indien de schade niet is gedekt (bijvoorbeeld als u alleen een WA of een beperkt cascodekking heeft), dient u zelf uw schade te verhalen bij de veroorzaker.
In zo’n situatie is het raadzaam deze verzekering te hebben.
U betaalt alleen premie over de voertuigen die u heeft aangemeld.


Ongevallen Inzittenden / Schadeverzekering voor Inzittenden

Deze verzekering keert een van te voren afgesproken bedrag uit indien u of uw inzittenden schade ondervinden als passagier in uw auto. Alleen letselschade komt voor uitkering in aanmerking.
Indien u alle schade wilt verzekeren (dus ook zaakschade) dan kunt u een schade verzekering voor inzittenden overwegen.


Zakenreis

U bent voor de zaak veel in het buitenland?
Dan is een reisverzekering iets voor u. U kunt in het buitenland helaas te maken krijgen met ziekte, ongeval of andere vervelende zaken.
Een aantal rubrieken zijn te verzekeren waaronder Ongevallen, Ziekte, Reisbagage, Extra Kosten.

 

Donderdag
17 Oktober 2019