Zorg en inkomenZiektekosten
Ongevallen
Arbeidsongeschiktheid


Ziektekosten

Iedere Nederlander van 18 jaar of ouder is wettelijk verplicht een basis-ziektekostenverzekering af te sluiten. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd.

In het basispakket zijn de medische kosten gedekt van een door de overheid bepaald zorgpakket met onder andere huisarts, ziekenhuisverblijf, kraamzorg, genees- en hulpmiddelen.

Als u meer medische kosten wilt verzekeren, kunt u zich aanvullend verzekeren.


Ongevallen

De persoonlijke – en/of gezinsongevallenverzekering zorgt voor een uitkering voor u of een van uw gezinsleden bij overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval.
Deze verzekering biedt wat meer financiële ruimte in het geval u of uw nabestaanden te maken krijgen met extra kosten bij overlijden of blijvende invaliditeit. 


Arbeidsongeschiktheid

Vaste Lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Als u door arbeidsongeschiktheid of onvrijwillige werkloosheid minder of niet meer kunt werken, kan het door een inkomensterugval een probleem worden om uw vaste uitgaven te blijven betalen. Inkomensachteruitgang door arbeidsongeschiktheid kan vervelende en verstrekkende gevolgen hebben. Als u de zekerheid wilt hebben dat u ook in die gevallen bijvoorbeeld uw woonlasten kunt blijven voldoen, is een lastenverzekering het overwegen waard. Middels de Vaste Lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt  u uw huidige levensstijl in tijden dat het tegenzit (tijdelijk) handhaven.

De premie die u betaald voor de arbeidsongeschiktheidsdekking is als uitgave voor inkomensvoorzieningen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

De volgende vaste lasten kunnen o.a. verzekerd worden:
- Woonlasten: huur, rente en aflossing van de hypotheek, Onroerend zaak belasting (OZB)
- Premie verzekeringen: levensverzekering, inboedelverzekering en opstalverzekering
- Consumptief krediet: rente en aflossing
- Studiekosten van uw kinderen
- Alimentatie

WGA-Hiaat

In de WIA is geregeld wat er gebeurt als een werknemer volledig of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is.

In het kort:

 

  • Werknemers die minder dan 35% loonverlies lijden, krijgen geen uitkering en blijven zoveel mogelijk in dienst van de werkgever. Werkgever en werknemer zullen samen tot een oplossing moeten komen. Zo kan de werknemer minder uren gaan werken of een andere functie gaan bekleden.
  • Werknemers die 35 tot 80% arbeidsongeschikt zijn, komen in aanmerking voor een loonaanvulling, mits zij in staat zijn voldoende te blijven werken. Dat wil zeggen: hun resterende verdiencapaciteit voor minstens 50% benutten.
  • Werknemers die 35 tot 80% arbeidsongeschikt zijn en er niet in slagen hun verdiencapaciteit voldoende te benutten, vallen wat de uitkering betreft na verloop van tijd terug tot bijstandsniveau.
  • Werknemers die 80 tot 100% duurzaam arbeidsongeschikt zijn, krijgen een uitkering van 75% van hun laatstverdiende loon met een maximum van het WIA-dagloon.


Na twee jaar verplichte loondoorbetaling wordt een werknemer gekeurd door het UWV, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Naar aanleiding van deze keuring kan een werknemer in aanmerking komen voor een WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) of een IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten).

Indien de werknemer in aanmerking komt voor een uitkering krachtens de WGA ontvangt hij in de eerste periode van de arbeidsongeschiktheid een loongerelateerde uitkering. Hoe lang die periode duurt, is afhankelijk van het arbeidsverleden. Na die periode ontvangt de medewerker een loonaanvulling of een vervolguitkering. Vooral het verschil tussen de loongerelateerde uitkering en de vervolguitkering kan erg groot zijn en tot bovenmatige inkomensachteruitgang leiden. Dit verschil wordt het WGA-Hiaat of WGA-gat genoemd.

U kunt voor uw medewerkers een verzekering afsluiten die deze inkomensachteruitgang opvangt.


WIA-Excedent

Een uitkering op grond van de WIA is altijd gemaximeerd tot het maximum dagloonbedrag. Werknemers met een salaris boven de WIA-grens (2014: € 51.414) krijgen bij arbeidsongeschiktheid daarom vaak een relatief veel lagere uitkering.

Het is mogelijk om voor deze werknemers een WIA-excedentverzekering te sluiten. Hiermee kunt u een arbeidsongeschiktheidspensioen verzekeren van 70% of meer van hun laatstverdiende loon.

Eén van de voordelen is dat de premie van de WIA-excedentverzekering als bedrijfskosten fiscaal aftrekbaar is.

Donderdag
17 Oktober 2019